Live Help

Όροι συμμετοχής

Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού ορίζεται η "Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016" και ώρα η "23.59".

 

Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια ως εκείνη την ώρα.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός μιας εβδομάδας στα γραφεία του "Skonaki.gr"μέσω της εφαρμογής www.random.org και ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη Facebook Fan Page καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Skonaki.gr.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.            Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, που έχει έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα Facebook.com και που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της εταιρίας Skonaki.gr και των συγγενικών τους προσώπων 1ου και 2ου βαθμού.

2.            Για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν εγγραφή στην επίσημη σελίδα του "Skonaki.gr" στο Facebook (like στην fan page με url https://www.facebook.com/myskonaki.gr) μέσα στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται κατωτέρω και να κοινοποιήσουν δημόσια την ανάρτηση του διαγωνισμού στο χρονολόγιό τους (share).

3.            Η εταιρία Skonaki.gr έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή μεταβάλλει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ανάλογα τις περιπτώσεις χωρίς να δικαιούται την καταβολή του δώρου σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

4.            Οι δηλώσεις συμμετοχής για τους διαγωνισμούς θα είναι έγκυρες, εφόσον υποβληθούν, μέσα στα χρονικά όρια Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015-Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016. Διευκρινίζεται ρητά, ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.

5.            Οι νικητές θα πρέπει με την λήξη του διαγωνισμού να στείλουν μήνυμα με τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) στην επίσημη σελίδα μας στο facebook (https://www.facebook.com/myskonaki.gr/), ώστε να ενημερωθούν για το πως μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους.

6.            Με το πέρας του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην fan page "Skonaki.gr" (https://www.facebook.com/myskonaki.gr) ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την λήξη του διαγωνισμού, καθώς και ανακοίνωση με τους νικητές προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

7.            Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

8.            Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

9.            Οποιοσδήποτε από τους νικητές (Νικητής και Επιλαχόντες) σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του δώρου.

β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

γ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη.

δ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου.

10.          Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός/ επιλαχόν κατά χρονική σειρά συμμετοχής, εάν δεν υπάρχει τέτοιος η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να διαθέσει το έπαθλο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

11.          H ΕΤΑΙΡΙΑ, "Skonaki.gr" ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ελάττωμα τυχόν παρουσιάσει το δώρο. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας.

12.          Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13.          Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο δικτυακό τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

14.          Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την ΕΤΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς εκάστου Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΙΑ.

15.          Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς καθώς και των όρων που ανακοινώνονται στην επίσημη fan page της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

16.          Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Skonaki.gr (www.skonaki.gr).

Δηλώνεται ρητά πως το facebook.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον ανωτέρω διαγωνισμό για τον οποίο απολύτως υπεύθυνη είναι η εταιρία "Skonaki.gr".

 
Read 2324 times

Our Team

Υπεύθυνος Σπουδών
Καθηγήτρια
Καθηγήτρια