Live Help

Κοστολόγηση

Το κόστος αντιπροσωπεύει τη διάθεση αγοραστικής δύναμης με τη μορφή χρηματικής ή οιονεί χρηματικής εκροής με σκοπό την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας μιας επιχειρηματικής μονάδας. Επομένως, το κόστος αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά σημαντικό μέγεθος που συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα μιας οικονομικής μονάδας. Στο πλαίσιο του μαθήματος Κοστολόγηση Α’ αναλύονται διεξοδικά η έννοια και το περιεχόμενο του κόστους καθώς και η κατάταξη του σε βασικές κατηγορίες, αναπτύσσεται η πολυμορφία του κόστους και αναλύονται οι σημαντικότεροι κοστολογικοί τύποι και οι επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία κόστους μέσω της παρουσίασης συγκεκριμένων παραδειγμάτων (τόσο στα είδη του κόστους και των μεθόδων κοστολόγησης, όσο και σε διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων), προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον σχηματισμό του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και τη χρησιμοποίησής του σε μια πληθώρα επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο μάθημα αναπτύσσεται σε βάθος η έννοια της κοστολόγησης, της κοστολογικής οργάνωσης, των συστημάτων κοστολόγησης και των μεθόδων κοστολόγησης. Προσδιορίζεται επίσης το πεδίο εφαρμογής της κοστολόγησης και κοστολογικής οργάνωσης που είναι ο κορμός των πάσης φύσεως και μορφής οικονομικών μονάδων. Βασικές ενότητες του περιεχομένου του μαθήματος είναι: α) Η κοστολογική διάρθρωση των επιχειρήσεων, η διαδικασία προσδιορισμού των κατ ́είδος στοιχείων του κόστους με βάση και την χρονική τους προσαρμογή σε μηνιαία βάση, β) Η κατανομή των κατ’ είδος δαπανών στα κέντρα κόστους και η μεθοδολογία σχηματισμού του λειτουργικού κόστους, γ) Η κοστολόγηση των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών και δ) Τα Συστήματα κοστολόγησης και οι μέθοδοι κοστολόγησης.

Διεθνής Οικονομική

Το μάθημα της Διεθνούς Οικονομικής περιλαμβάνει πρωτίστως θεωρητικές και δευτερευόντως πρακτικές γνώσεις που βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση του εννοιολογικού του περιεχομένου. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση του εξωτερικού τομέα μίας οικονομίας από πλευράς διεθνών νομισματικών σχέσεων. Έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στη σχέση τους με τις αγορές προϊόντος και χρήματος: εξετάζονται εναλλακτικά υποδείγματα βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μακροοικονομικής ισορροπίας και συζητούνται εκτενώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αποσκοπούν κυρίως στην παροχή πληροφόρησης που έχουν ανάγκη οι ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται έξω από τις επιχειρήσεις, μέτοχοι και πιστωτές. Οι καταστάσεις όμως αυτές περιλαμβάνουν σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία και αποκρύπτουν τάσεις που καθίστανται έκδηλες μόνο με τη συσχέτιση των διαφόρων μεγεθών που περιλαμβάνουν ή, όπως καθιερώθηκε να λέγεται, μόνο με την ανάλυση και διερεύνηση των καταστάσεων αυτών, δηλαδή με την εφαρμογή μιας επιστημονικής τεχνικής που βασικά στοχεύει: στην μέτρηση της προγενέστερης επίδοσης της επιχείρησης στην εκτίμηση της παρούσας κατάστασης της και, το σημαντικότερο, στην πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της. Στο μάθημα περιγράφονται, αναλύονται και εφαρμόζονται τα παραπάνω, ενώ οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα. 

1.Να περιγράφουν την ανάγκη ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων τόσο από τη σκοπιά της ίδιας της επιχείρησης, όσο και από τη σκοπιά των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων.

2. Να προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και των οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων.

3. Να αναγνωρίζουν τις περιοχές που υποκρύπτουν σημαντικές πληροφορίες, να εξηγούν την πραγματική πληροφορία και να αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις στην οντότητα.

4. Να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες τεχνικές και γνώσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων επαγγελματικών προβλημάτων.

5. Να ανακαλύπτουν νέες περιοχές ανάλυσης και να συνθέτουν νέες διεργασίες που να εξελίσσουν τα εργαλεία της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων.

6. Να συνδυάζουν τα παραπάνω για να παράγουν νέα γνώση.

Θέσεις Διδασκαλίας

we are hiring

Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αποτελούν βοηθητικές/ συμπληρωματικές (διδασκαλία με σκοπό την αποσυμφόρηση της αιχμής) σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που μπορεί να μετατραπούν σε μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας.

  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γνωστικά αντικείμενα και περιγραφή των προϋποθέσεων που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι:

Θέση

Προϋποθέσεις

Διδασκαλία στα Μαθηματικά

 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η άριστη μεταδοτικότητα του υποψηφίου και η άριστη γνώση στο αντικείμενο που διδάσκει
 • Απόφοιτος ενός εκ των τμημάτων (ΑΕΙ): Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής και γενικότερα τμημάτων μαθηματικών ή Στατιστικής
 • Άριστη γνώση σε μερικές εκ των θεματικών ενοτήτων: Μαθηματική ανάλυση, Γραμμική άλγεβρα, Διαφορικές εξισώσεις, Στατιστική και Πιθανότητες, Επιχειρησιακή Έρευνα

Διδασκαλία στα Οικονομικά

 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η άριστη μεταδοτικότητα του υποψηφίου και η άριστη γνώση στο αντικείμενο που διδάσκει
 • Απόφοιτος ενός εκ των τμημάτων (ΑΕΙ): Διοίκηση και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ναυτιλιακών Σπουδών και γενικότερα οικονομικών τμημάτων
 • Άριστη γνώση σε μερικές εκ των θεματικών ενοτήτων: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Διεθνής Οικονομική, Κοστολόγηση, Λογιστική, , Μακροοικονομική, Μικροοικονομική, Θεωρία Παιγνίων

Διδασκαλία στην Επιστήμη του Μηχανικού

 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η άριστη μεταδοτικότητα του υποψηφίου και η άριστη γνώση στο αντικείμενο που διδάσκει
 • Απόφοιτος ενός εκ των τμημάτων (ΑΕΙ): Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και γενικότερα τμημάτων Μηχανικής, Φυσικής κ.α.
 • Άριστη γνώση σε μερικές εκ των θεματικών ενοτήτων: Θερμοδυναμική, Στατική, Αντοχή Υλικών, Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Διδασκαλία στις Ξένες Γλώσσες

 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η άριστη μεταδοτικότητα του υποψηφίου και η άριστη γνώση στο αντικείμενο που διδάσκει

 

Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων προσφέρουμε:

 • Βραχυχρόνια (1 έτους) η οποία μπορεί να μετατραπεί σε μακροχρόνια συνεργασία
 • Νόμιμες απολαβές
 • Νόμιμη κοινωνική ασφάλιση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Ιδιαίτερη προτίμηση, θα δοθεί, σε υποψηφίους που έχουν ή επιθυμούν να ασφαλιστούν στον φορέα ΟΑΕΕ. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι καταχώρηση των στοιχείων σας, προστατεύεται από τις διατάξεις περί ιδιωτικότητας του απορρήτου και συμμορφώνονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Για την καταχώρηση του βιογραφικού σας παρακαλούμε κάντε κλικ στον σύνδεσμο: https://www.skonaki.gr/theseis-ergasias/index.php/821817